ค่า Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2555 - 2557 ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
ค่า Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2555 - 2557 ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
พบวารสารทั้งหมด 335 รายการ
 

ช่วงปีที่ต้องการ  

 

 ท่านสามารถแสดงข้อมูลตามชื่อวารสาร, ISSN, Thai Journal Impact Factors ในแต่ละปี
และ Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2555 - 2557 โดยการคลิ๊กที่ชื่อคอลัมน์ที่ต้องการจะเรียงลำดับข้อมูล

 
หมายเหตุ
N/A หมายถึง ในปีนั้นๆ วารสารไม่มีค่า Thai-Journal Impact Factors
N/A* หมายถึง ไม่สามารถคำนวณค่า Impact Factor เฉลี่ยได้เนื่องมีค่า Impact Factor ไม่ครบ 3 ปี


ชื่อวารสาร ISSN Thai Journal Impact Factors ปี 2555 Thai Journal Impact Factors ปี 2556 Thai Journal Impact Factors ปี 2557 Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2555 - 2557
ABAC Journal0858-08550.0260.0260.0750.042
ASEAN Journal of Management and Innovation2351-0307N/A00N/A*
Asian Journal of Literature, Culture and Society1905-856x0N/A0N/A*
AU Journal of Management1686-00390000
AU-GSB e-Journal1906-32960000
BU Academic Review1685-43220.0470.0300.1000.059
CATALYST1905-6931N/AN/AN/AN/A*
Chiang Mai University Journal of Social Sciences and Humanities1905-906XN/AN/AN/AN/A*
Chulalongkorn Educational Review0858-75740N/AN/AN/A*
Educational Journal of Thailand1905-96630N/AN/AN/A*
HRD Journal1906-9308N/A00N/A*
HRi : Journal of Human Resource intelligence1905-5986000.0540.018
International Journal of Agricultural Travel and Tourism1906-8700N/AN/AN/AN/A*
International Journal of Asian Tourism Management1906-8654N/AN/AN/AN/A*
International Journal of Behavioral Science1906-46750.1430.0770.0710.097
Journal of English Studies1865-8646N/AN/A0N/A*
Journal of People and Society in Local Culture2228-88990000
Journal of Population and Social Studies0857-717X0.036000.012
Journal of Supply Chain Management Research and Practice1905-95660.071000.024
Journal of the Asian Research Center for Religion and Social Communication1686-91840N/AN/AN/A*
Journal of Urban Culture Research2228-8279N/A00N/A*
Kasetsart Journal of Social Sciences2452-3151N/AN/AN/AN/A*
LEARN Journal : Language Education and Acquisition Research Network1905-7326N/AN/A0N/A*
MANUSYA, Journal of Humanities0859-992000.06700.022
Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Languages and Cultures0147-52070.0530.0710.1180.081
Nakhara : Journal of Environmental Design and Planning1905-721000.04500.015
NIDA Case Research Journal1906-38650N/A0.042N/A*
Prajna Vihara : Journal of Philosophy and Religion1513-64420000
RMUTT Global Business and Economics Review1905-8446000.0180.006
Sasin Journal of Management0859-26590N/A0N/A*
Scholar1906-64060000
Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities and Arts1513-47170000
Southeast Asian Journal of Economics2286-8984N/AN/AN/AN/A*
Thammasat Business Law Journal2408-1000N/AN/AN/AN/A*
Thammasat Review0859-57470000
The International Journal of East Asian Studies0857-603300N/AN/A*
The Journal : Journal of the Faculty of Arts1686-78310.111N/AN/AN/A*
The Journal of Risk Management and Insurance0859-36040.3080.14300.150
The Journal of the Siam Society0857-709900.04500.015
The New English Teacher1905-77250000
Thoughts1513-10250000
UTCC International Journal of Business and Economics1906-5582N/A00N/A*
Veridian E-Journal, Silpakorn University1906-34310.0310.1320.9550.373
กระแสวัฒนธรรม1513-44580.036000.012
กระแสอาคเนย์1905-13520.0330N/AN/A*
ครุศาสตร์สาร1906-117x0N/A0.031N/A*
จุดยืน : วารสารสตรีนิยมไทย1905-954X0N/AN/AN/A*
จุลนิติ1686-37200.0340.0160.0240.025
จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์1906-1692000.1110.037
จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์0125-65640.0670.0230.0710.054
จุฬาลงกรณ์วารสาร0857-64830N/AN/AN/A*
ดำรงวิชาการ1686-43950.020.0200.0540.031
ดุลพาห0125-05580.0180.0170.0740.036
ดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์2229-1148N/AN/AN/AN/A*
โดมทัศน์0125-555X00N/AN/A*
นิเทศศาสตร์ปริทัศน์0858-61600.0180.02000.013
บทบัณฑิตย์0857-29920.0410.0130.0120.022
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข.0125-84270000
พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์1906-25400000
ภาษาและภาษาศาสตร์0857-140600.11800.039
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์0125-506100.0600.0750.045
มนุษยศาสตร์สาร1513-461X0.033000.011
รมยสาร1686-0101N/A00N/A*
รัฏฐาภิรักษ์0857-0442N/A0.0110N/A*
รัฐศาสตร์สาร0125-135X00.02400.008
รัฐสภาสาร0125-095700.0290.0280.019
ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร0859-818500.0490.1150.055
วรรณวิทัศน์1513-99560000
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์2287-0121N/AN/AN/AN/A*
วารสาร สออ. ประเทศไทย1513-09750N/AN/AN/A*
วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี0859-0001N/A00N/A*
วารสารกฎหมาย0125-309300.0150.0240.013
วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี1906-15600000
วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี1906-26640N/A0N/A*
วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์1513-80890N/AN/AN/A*
วารสารกฎหมายปกครอง1513-17770.0380.0370.0270.034
วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช0857-9776000.0300.010
วารสารกรมบัญชีกลาง0125-250X0000
วารสารกระบวนการยุติธรรม1906-32530.01700.1210.046
วารสารการงบประมาณ1686-214700.03700.012
วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์2286-718XN/AN/A0.088N/A*
วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน0854-9849000.0500.017
วารสารการจัดการสมัยใหม่1686-731900.0810.0830.055
วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม1906-548500.1150.1070.074
วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย1905-6303000.1070.036
วารสารการบริหารท้องถิ่น1906-103XN/A00.013N/A*
วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม1906-49500.0170.0310.0670.038
วารสารการบัญชีและการจัดการ1906-7933N/AN/A0.007N/A*
วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา1906-22300.026000.009
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต2286-9824N/AN/AN/AN/A*
วารสารการพัฒนาท้องถิ่น1905-3630N/A0N/AN/A*
วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย1906-506x0.03900.0440.028
วารสารการเมืองการปกครอง2228-8562N/A00N/A*
วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม0858-55200.0140.0150.0120.014
วารสารการวิจัยการพัฒนาการบริหาร1906-456XN/AN/AN/AN/A*
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)1905-7121000.1070.036
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม1905-26930N/AN/AN/A*
วารสารการสื่อสารมวลชน1906-25910N/AN/AN/A*
วารสารเกษมบัณฑิต1513-566700.03100.010
วารสารข้าราชการ0125-0906000.0240.008
วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม1685-269900N/AN/A*
วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0859-883500.0150.0080.008
วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม0125-809500N/AN/A*
วารสารคหเศรษฐศาสตร์0857-1384000.2220.074
วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย1686-94430.0340.0180.1130.055
วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา2229-1997N/AN/AN/AN/A*
วารสารจันทรเกษมสาร0858-0006N/AN/A0.033N/A*
วารสารจิตพฤติกรรมศาสตร์ : ระบบพฤติกรรมไทย1905-565X0N/AN/AN/A*
วารสารจิตวิทยา0858-862700N/AN/A*
วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต2286-6663N/A00N/A*
วารสารจีนวิทยา1905-958200N/AN/A*
วารสารจีนศึกษา1905-19720000
วารสารช่อพะยอม1513-54620000
วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา2286-9581N/AN/AN/AN/A*
วารสารเซนต์จอห์น0859-94320000
วารสารญี่ปุ่นศึกษา0125-6416000.0430.014
วารสารดนตรีรังสิต1905-270700.1430.1500.098
วารสารทรัพยากรมนุษย์0125-8303N/AN/AN/AN/A*
วารสารเทคโนโลยีทางปัญญา1905-6486N/AN/AN/AN/A*
วารสารเทคโนโลยีภาคใต้1906-087000.0710.1460.072
วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา1686-5375N/AN/AN/AN/A*
วารสารเทคโนโลยีสุรนารี1905-93290.038000.013
วารสารไทยคดีศึกษา1686-06670000
วารสารไทยศึกษา1686-745900.05600.019
วารสารธรรมศาสตร์0125-3670000.0170.006
วารสารธุรกิจปริทัศน์1905-713XN/A00N/A*
วารสารนักบริหาร0125-49600.0530.1030.1620.106
วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร1513-41640.1000.033
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์0857-3867N/AN/A0.025N/A*
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร1906-425X00.22700.076
วารสารนิเทศศาสตร์0859-085X00.01300.004
วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์1685-5477N/AN/A0N/A*
วารสารนิเทศสยามปริทัศน์1513-22260N/AN/AN/A*
วารสารบรรณศาสตร์ มศว0125-28360.069N/A0N/A*
วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น1686-69160N/AN/AN/A*
วารสารบริหารการศึกษา มศว1685-2257N/AN/A0N/A*
วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต1513-007XN/AN/AN/AN/A*
วารสารบริหารธุรกิจ0125-233x0.090.1110.2080.136
วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า1905-68260.07100.0450.039
วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร1905-374600.0320.0770.036
วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร0859-97500.0260.14700.058
วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ2228-9658N/AN/A0N/A*
วารสารบัณฑิตวิจัย2229-2756N/AN/AN/AN/A*
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี1905-5811N/AN/A0N/A*
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม1906-9839N/AN/AN/AN/A*
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์1905-96470000
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร1686-0632000.0220.007
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา1906-3849N/AN/AN/AN/A*
วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์1906-28500000
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์1905-1603N/A0N/AN/A*
วารสารบัณฑิตศึกษามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1906-0769N/AN/AN/AN/A*
วารสารประชากรศาสตร์0857-21430.07100.0710.047
วารสารประวัติศาสตร์0125-1902N/AN/AN/AN/A*
วารสารปรัชญาและศาสนา1905-579XN/AN/AN/AN/A*
วารสารปัญญาภิวัฒน์1906-765800.0440.0860.043
วารสารปาริชาต0867-088400.0390.0710.037
วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน1685-38650000
วารสารพฤติกรรมศาสตร์1686-14420.6130.3940.0650.357
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา2228-94530.160.5190.0940.258
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์0125-36890.1110.0770.0300.073
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต1905-7881N/AN/A0.065N/A*
วารสารพัฒนาสังคม0859-2667N/AN/A0.115N/A*
วารสารพิฆเนศวร์สาร1686-7467N/AN/AN/AN/A*
วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0858-832500.04300.014
วารสารภาษา0125-24880N/A0N/A*
วารสารภาษาปริทัศน์0857-72850000
วารสารภาษาและวัฒนธรรม0125-642400.07700.026
วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร1686-445X0.0210.07700.033
วารสารมนุษยศาสตร์0859-3485000.0360.012
วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์0125-2690000.0340.011
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม2408-1256N/AN/AN/AN/A*
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม0859-59920N/A0.031N/A*
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต1513-45630000
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี1906-1048N/A00N/A*
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี2286-7139N/AN/AN/AN/A*
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี2229-0141N/AN/AN/AN/A*
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี2228-8244N/AN/AN/AN/A*
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร0858-7396N/A00N/A*
วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ1905-395900.0160.1090.042
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม2228-9356N/A0.0260.222N/A*
วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ0857-4677N/AN/AN/AN/A*
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี1905-4165N/AN/AN/AN/A*
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม1906-0181000.0350.012
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา1905-23830.0310.09700.043
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร0857-54280.02900.1110.047
วารสารเมืองโบราณ0125-426XN/A0.0140.029N/A*
วารสารยุโรปศึกษา0858-77950.04000.013
วารสารร่มพฤกษ์0125-76090.1050.0710.0420.073
วารสารรัฐประศาสนศาสตร์0859-418X0.0770.0420.1430.087
วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์2286-9328N/AN/AN/AN/A*
วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์0125-78970N/AN/AN/A*
วารสารราชนครินทร์0859-9424N/AN/AN/AN/A*
วารสารราชพฤกษ์1905-134400.0060.0400.015
วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์0125-300X00N/AN/A*
วารสารรูสมิแล0858-20680.0260.0130.0230.021
วารสารเรียนไทย1906-4241N/A00N/A*
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์2229-0931N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ)1685-25320N/A0.231N/A*
วารสารวิจัย มสด สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์1905-28470.1170.3160.2020.212
วารสารวิจัยทางการศึกษา1905-55360.023000.008
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่1906-3628N/AN/A0.084N/A*
วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่1513-841000.10500.035
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2286-7171N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1906-173000N/AN/A*
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์1906-1641N/A00N/A*
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย1905-186700.0140.0130.009
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา2229-2802N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2351-0374N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์1905-25290000
วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร2229-2365N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม1685-361XN/AN/A0N/A*
วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง1905-20220.1840.2220.1430.183
วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ1905-07930.0650.1380.0690.091
วารสารวิจัยสังคม0857-91800000
วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่1906-0572N/AN/A0N/A*
วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0857-21000000
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี2286-6590N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี2286-7589N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร2228-8473N/A00N/A*
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ1906-03270000
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย0125-24370.1060.3230.1440.191
วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า2350-9600N/A00N/A*
วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม1906-50780000
วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ2286-9018N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1905-121200.0310.0970.043
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1685-4489000.0360.012
วารสารวิชาการคุณธรรมความดี2286-7856N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ2229-2683N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต1686-065000.0090.0270.012
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา0858-4540000.0150.005
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น1686-74400.2330.0740.2140.174
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี1905-94690000
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น1905-9590000.0360.012
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต1905-162x000.0370.012
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์2286-6183N/AN/A0.082N/A*
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์2286-98320.1340.2030.2100.182
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี1686-57150.0120.0210.0280.020
วารสารวิชาการศาลปกครอง1513-79960.0560.04000.032
วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์1906-59490.026000.009
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1513-344300N/AN/A*
วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย0858-921600.0910.3230.138
วารสารวิชาชีพบัญชี1686-82930.020.0930.1190.077
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์0857-9296N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิทยาการจัดการ0125-83620.2860.0910.2920.223
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย1906-239700N/AN/A*
วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่2408-2619N/AN/A0N/A*
วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี1906-070xN/A00N/A*
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1906-3180N/A00N/A*
วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์1685-23540.1710.02400.065
วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ1686-69590000
วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์1513-7805N/AN/A0N/A*
วารสารวิเทศศึกษา2228-8864N/A00N/A*
วารสารวิธีวิทยาการวิจัย0857-29330.1670.2580.0810.169
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)0857-52900.0250.0450.0340.035
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1513-72870.0190.0540.0690.047
วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์1905-37540N/AN/AN/A*
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ1513-12460.038000.013
วารสารศาสตร์0125-81920000
วารสารศาสนาและวัฒนธรรม1905-81440000
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1906-60230000
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ0859-98660N/AN/AN/A*
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่1906-72080000
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี1686-5596000.0230.008
วารสารศิลปศาสตร์1513-91310.2500.0300.093
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร1906-835200.0220.0540.025
วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น1905-957400N/AN/A*
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.1905-4653N/AN/A0N/A*
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น0857-151100N/AN/A*
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ1513-951400.0140.0220.012
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร0859-51270.0310.0440.0950.057
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม1905-99220.0830.1450.1940.141
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร1686-308900.029N/AN/A*
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี0857-17910.0610.0940.1560.104
วารสารศึกษาศาสตร์0125-32120.0130.0660.0260.035
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์0125-62030.01600.0120.009
วารสารศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก1686-378XN/AN/AN/AN/A*
วารสารเศรษฐกิจและสังคม0125-089200.0350.0320.022
วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่0859-8479000.0500.017
วารสารเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0857-83970000
วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์1685-300800.0320.0340.022
วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์0858-929100.15000.050
วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ1906-85220.02900.1000.043
วารสารเศรษฐศาสตร์ศรีนครินทรวิโรฒ1905-0461N/AN/A0N/A*
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์0859-11130.1220.0690.0720.088
วารสารสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์1906-992800N/AN/A*
วารสารสถาบันพระปกเกล้า1685-98550.1610.1030.1470.137
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ1906-2044000.0880.029
วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย2228-8376N/AN/AN/AN/A*
วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ1906-7836N/AN/A0N/A*
วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย0857-0604N/A0.200N/AN/A*
วารสารสมาคมนักวิจัย0859-23300.0330.1430.1770.118
วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย1905-4084N/A0N/AN/A*
วารสารสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์xxxx-xxxxN/AN/A0N/A*
วารสารสหวิทยาการ1685-24940N/AN/AN/A*
วารสารสหศาสตร์1513-8429000.0340.011
วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง1686-65410.0540.02400.026
วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา0125-73560N/A0N/A*
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร1686-9192N/AN/AN/AN/A*
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์1905-824100N/AN/A*
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ0859-20550.03700.0400.026
วารสารสังคมศาสตร์0125-0590000.0540.018
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์0125-28600.070.01500.028
วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ1906-2508000.0200.007
วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์0857-31660000
วารสารสารสนเทศ1513-7015N/AN/AN/AN/A*
วารสารสารสนเทศศาสตร์2228-845700.0980.0260.041
วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร1686-3690000.0590.020
วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่0858-2602N/AN/AN/AN/A*
วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ2286-7740N/AN/AN/AN/A*
วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ0125-2674N/AN/AN/AN/A*
วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช0857-695500.05100.017
วารสารสุทธิปริทัศน์0857-26900.0190.0170.0160.017
วารสารห้องสมุด0857-00860000
วารสารหาดใหญ่วิชาการ1686-18680000
วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร0857-20380.0240.0490.0470.040
วารสารอักษรศาสตร์0125-48200000
วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี1905-75200000
วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน1906-76820.0870.06300.050
วารสารอินโดจีนศึกษา1513-3109N/AN/AN/AN/A*
วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม2287-0326N/AN/AN/AN/A*
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการศึกษาทางไกล2232-0814N/AN/AN/AN/A*
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา1685-674000N/AN/A*
ศิลปกรรมสาร1686-51890000
ศิลปวัฒนธรรม0125-36540.0120.0560.0450.038
ศิลปศาสตร์ปริทัศน์1905-28630000
ศิลปากร0125-05310.05100.0090.020
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์1686-57310000
สยามวิชาการ1513-10760000
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2408-0845N/AN/A0N/A*
สังคมศาสตร์ : วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่0125-413800.059N/AN/A*
สารคดี0857-15380.008000.003
หน้าจั่ว : วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร0857-14570N/A0.029N/A*
หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย1686-18410.1710.1000.1200.130
อินฟอร์เมชั่น0859-015X0.1250.09100.072
เอเชียปริทัศน์0125-36380000