รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารจิตเวชวิทยาสาร / Academic Psychiatry and Psychology Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2561
issn ชื่อวารสาร ปี 2561 ปี2560 ปี2559 บทความปี
2561
บทความปี
2560
บทความปี
2559
2586-8748 วารสารจิตเวชวิทยาสาร / Academic Psychiatry and Psychology Journal 18 18 15 1 3 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2561

จำนวนครั้งที่บทความปี 2559 และ 2560 ถูกอ้างอิงในปี 2561 = 2 + 3 = 5

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2559 และ 2560 = 15 + 18 = 33

Thai Journal Impact Factors = 5 / 33 = 0.152