รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย / Journal of Thai Interdisciplinary Research
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2561
issn ชื่อวารสาร ปี 2561 ปี2560 ปี2559 บทความปี
2561
บทความปี
2560
บทความปี
2559
2465-3837 วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย / Journal of Thai Interdisciplinary Research 62 54 47 1 2 8

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2561

จำนวนครั้งที่บทความปี 2559 และ 2560 ถูกอ้างอิงในปี 2561 = 8 + 2 = 10

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2559 และ 2560 = 47 + 54 = 101

Thai Journal Impact Factors = 10 / 101 = 0.099