รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ / Songklanakarin Journal of Plant Science
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2561
issn ชื่อวารสาร ปี 2561 ปี2560 ปี2559 บทความปี
2561
บทความปี
2560
บทความปี
2559
2351-0846 วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ / Songklanakarin Journal of Plant Science 50 49 37 0 8 11

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2561

จำนวนครั้งที่บทความปี 2559 และ 2560 ถูกอ้างอิงในปี 2561 = 11 + 8 = 19

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2559 และ 2560 = 37 + 49 = 86

Thai Journal Impact Factors = 19 / 86 = 0.221