รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา / Journal of Vocational and Technical Education
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2561
issn ชื่อวารสาร ปี 2561 ปี2560 ปี2559 บทความปี
2561
บทความปี
2560
บทความปี
2559
2229-1806 วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา / Journal of Vocational and Technical Education 24 20 19 0 4 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2561

จำนวนครั้งที่บทความปี 2559 และ 2560 ถูกอ้างอิงในปี 2561 = 0 + 4 = 4

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2559 และ 2560 = 19 + 20 = 39

Thai Journal Impact Factors = 4 / 39 = 0.103