รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาการปทุมวัน / Pathumwan Academic Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2561
issn ชื่อวารสาร ปี 2561 ปี2560 ปี2559 บทความปี
2561
บทความปี
2560
บทความปี
2559
2229-1636 วารสารวิชาการปทุมวัน / Pathumwan Academic Journal 20 17 17 0 0 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2561

จำนวนครั้งที่บทความปี 2559 และ 2560 ถูกอ้างอิงในปี 2561 = 3 + 0 = 3

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2559 และ 2560 = 17 + 17 = 34

Thai Journal Impact Factors = 3 / 34 = 0.088