รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารนานาชาติคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ / International Journal of Applied Computer Technology and Information Systems
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2561
issn ชื่อวารสาร ปี 2561 ปี2560 ปี2559 บทความปี
2561
บทความปี
2560
บทความปี
2559
2229-0338 วารสารนานาชาติคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ / International Journal of Applied Computer Technology and Information Systems 22 21 26 2 1 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2561

จำนวนครั้งที่บทความปี 2559 และ 2560 ถูกอ้างอิงในปี 2561 = 1 + 1 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2559 และ 2560 = 26 + 21 = 47

Thai Journal Impact Factors = 2 / 47 = 0.043