รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / Journal of Information Science and Technology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2561
issn ชื่อวารสาร ปี 2561 ปี2560 ปี2559 บทความปี
2561
บทความปี
2560
บทความปี
2559
1906-9553 วารสารวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / Journal of Information Science and Technology 15 10 11 1 2 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2561

จำนวนครั้งที่บทความปี 2559 และ 2560 ถูกอ้างอิงในปี 2561 = 2 + 2 = 4

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2559 และ 2560 = 11 + 10 = 21

Thai Journal Impact Factors = 4 / 21 = 0.19