รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2561
issn ชื่อวารสาร ปี 2561 ปี2560 ปี2559 บทความปี
2561
บทความปี
2560
บทความปี
2559
1906-2605 วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal 1 154 104 0 5 6

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2561

จำนวนครั้งที่บทความปี 2559 และ 2560 ถูกอ้างอิงในปี 2561 = 6 + 5 = 11

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2559 และ 2560 = 104 + 154 = 258

Thai Journal Impact Factors = 11 / 258 = 0.043