รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2561
issn ชื่อวารสาร ปี 2561 ปี2560 ปี2559 บทความปี
2561
บทความปี
2560
บทความปี
2559
1906-1773 วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education 41 30 35 2 6 18

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2561

จำนวนครั้งที่บทความปี 2559 และ 2560 ถูกอ้างอิงในปี 2561 = 18 + 6 = 24

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2559 และ 2560 = 35 + 30 = 65

Thai Journal Impact Factors = 24 / 65 = 0.369