รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา / Journal of Industrial Education
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2561
issn ชื่อวารสาร ปี 2561 ปี2560 ปี2559 บทความปี
2561
บทความปี
2560
บทความปี
2559
1905-9450 วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา / Journal of Industrial Education 23 24 22 2 22 22

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2561

จำนวนครั้งที่บทความปี 2559 และ 2560 ถูกอ้างอิงในปี 2561 = 22 + 22 = 44

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2559 และ 2560 = 22 + 24 = 46

Thai Journal Impact Factors = 44 / 46 = 0.957