รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก / Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2561
issn ชื่อวารสาร ปี 2561 ปี2560 ปี2559 บทความปี
2561
บทความปี
2560
บทความปี
2559
1685-991X วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก / Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine 32 22 19 0 3 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2561

จำนวนครั้งที่บทความปี 2559 และ 2560 ถูกอ้างอิงในปี 2561 = 2 + 3 = 5

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2559 และ 2560 = 19 + 22 = 41

Thai Journal Impact Factors = 5 / 41 = 0.122