รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม / Journal of Industrial Education
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2561
issn ชื่อวารสาร ปี 2561 ปี2560 ปี2559 บทความปี
2561
บทความปี
2560
บทความปี
2559
1685-3954 วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม / Journal of Industrial Education 71 80 87 2 22 21

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2561

จำนวนครั้งที่บทความปี 2559 และ 2560 ถูกอ้างอิงในปี 2561 = 21 + 22 = 43

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2559 และ 2560 = 87 + 80 = 167

Thai Journal Impact Factors = 43 / 167 = 0.257