รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2561
issn ชื่อวารสาร ปี 2561 ปี2560 ปี2559 บทความปี
2561
บทความปี
2560
บทความปี
2559
1685-1412 วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal 50 56 53 1 13 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2561

จำนวนครั้งที่บทความปี 2559 และ 2560 ถูกอ้างอิงในปี 2561 = 3 + 13 = 16

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2559 และ 2560 = 53 + 56 = 109

Thai Journal Impact Factors = 16 / 109 = 0.147