รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2561
issn ชื่อวารสาร ปี 2561 ปี2560 ปี2559 บทความปี
2561
บทความปี
2560
บทความปี
2559
1513-5217 วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses 212 161 65 1 9 13

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2561

จำนวนครั้งที่บทความปี 2559 และ 2560 ถูกอ้างอิงในปี 2561 = 13 + 9 = 22

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2559 และ 2560 = 65 + 161 = 226

Thai Journal Impact Factors = 22 / 226 = 0.097