รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ / Thaksin University Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2561
issn ชื่อวารสาร ปี 2561 ปี2560 ปี2559 บทความปี
2561
บทความปี
2560
บทความปี
2559
0859-9807 วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ / Thaksin University Journal 10 61 19 1 0 6

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2561

จำนวนครั้งที่บทความปี 2559 และ 2560 ถูกอ้างอิงในปี 2561 = 6 + 0 = 6

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2559 และ 2560 = 19 + 61 = 80

Thai Journal Impact Factors = 6 / 80 = 0.075