รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2561
issn ชื่อวารสาร ปี 2561 ปี2560 ปี2559 บทความปี
2561
บทความปี
2560
บทความปี
2559
0858-9437 วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research 49 49 37 0 4 8

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2561

จำนวนครั้งที่บทความปี 2559 และ 2560 ถูกอ้างอิงในปี 2561 = 8 + 4 = 12

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2559 และ 2560 = 37 + 49 = 86

Thai Journal Impact Factors = 12 / 86 = 0.14