รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2561
issn ชื่อวารสาร ปี 2561 ปี2560 ปี2559 บทความปี
2561
บทความปี
2560
บทความปี
2559
0858-4923 วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science 116 153 113 2 23 19

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2561

จำนวนครั้งที่บทความปี 2559 และ 2560 ถูกอ้างอิงในปี 2561 = 19 + 23 = 42

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2559 และ 2560 = 113 + 153 = 266

Thai Journal Impact Factors = 42 / 266 = 0.158