รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2561
issn ชื่อวารสาร ปี 2561 ปี2560 ปี2559 บทความปี
2561
บทความปี
2560
บทความปี
2559
0858-3080 วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing 30 25 26 0 9 23

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2561

จำนวนครั้งที่บทความปี 2559 และ 2560 ถูกอ้างอิงในปี 2561 = 23 + 9 = 32

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2559 และ 2560 = 26 + 25 = 51

Thai Journal Impact Factors = 32 / 51 = 0.627