รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2561
issn ชื่อวารสาร ปี 2561 ปี2560 ปี2559 บทความปี
2561
บทความปี
2560
บทความปี
2559
0857-4553 วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health 30 30 30 1 6 10

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2561

จำนวนครั้งที่บทความปี 2559 และ 2560 ถูกอ้างอิงในปี 2561 = 10 + 6 = 16

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2559 และ 2560 = 30 + 30 = 60

Thai Journal Impact Factors = 16 / 60 = 0.267