รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2561
issn ชื่อวารสาร ปี 2561 ปี2560 ปี2559 บทความปี
2561
บทความปี
2560
บทความปี
2559
0857-3743 วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health 35 64 44 1 22 24

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2561

จำนวนครั้งที่บทความปี 2559 และ 2560 ถูกอ้างอิงในปี 2561 = 24 + 22 = 46

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2559 และ 2560 = 44 + 64 = 108

Thai Journal Impact Factors = 46 / 108 = 0.426