รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2561
issn ชื่อวารสาร ปี 2561 ปี2560 ปี2559 บทความปี
2561
บทความปี
2560
บทความปี
2559
0125-8885 วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science 28 46 50 2 6 13

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2561

จำนวนครั้งที่บทความปี 2559 และ 2560 ถูกอ้างอิงในปี 2561 = 13 + 6 = 19

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2559 และ 2560 = 50 + 46 = 96

Thai Journal Impact Factors = 19 / 96 = 0.198