รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารกายภาพบำบัด / Thai Journal of Physical Therapy
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2561
issn ชื่อวารสาร ปี 2561 ปี2560 ปี2559 บทความปี
2561
บทความปี
2560
บทความปี
2559
0125-4634 วารสารกายภาพบำบัด / Thai Journal of Physical Therapy 12 12 12 0 0 4

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2561

จำนวนครั้งที่บทความปี 2559 และ 2560 ถูกอ้างอิงในปี 2561 = 4 + 0 = 4

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2559 และ 2560 = 12 + 12 = 24

Thai Journal Impact Factors = 4 / 24 = 0.167