รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Songklanakarin Journal of Science and Technology / Songklanakarin Journal of Science and Technology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2561
issn ชื่อวารสาร ปี 2561 ปี2560 ปี2559 บทความปี
2561
บทความปี
2560
บทความปี
2559
0125-3395 Songklanakarin Journal of Science and Technology / Songklanakarin Journal of Science and Technology 179 90 90 2 3 9

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2561

จำนวนครั้งที่บทความปี 2559 และ 2560 ถูกอ้างอิงในปี 2561 = 9 + 3 = 12

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2559 และ 2560 = 90 + 90 = 180

Thai Journal Impact Factors = 12 / 180 = 0.067