รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. / KMUTT Research and Development Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2561
issn ชื่อวารสาร ปี 2561 ปี2560 ปี2559 บทความปี
2561
บทความปี
2560
บทความปี
2559
0125-278X วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. / KMUTT Research and Development Journal 33 42 42 0 8 12

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2561

จำนวนครั้งที่บทความปี 2559 และ 2560 ถูกอ้างอิงในปี 2561 = 12 + 8 = 20

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2559 และ 2560 = 42 + 42 = 84

Thai Journal Impact Factors = 20 / 84 = 0.238