รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2561
issn ชื่อวารสาร ปี 2561 ปี2560 ปี2559 บทความปี
2561
บทความปี
2560
บทความปี
2559
0125-1678 วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health 35 27 28 0 6 13

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2561

จำนวนครั้งที่บทความปี 2559 และ 2560 ถูกอ้างอิงในปี 2561 = 13 + 6 = 19

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2559 และ 2560 = 28 + 27 = 55

Thai Journal Impact Factors = 19 / 55 = 0.345