รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2561
issn ชื่อวารสาร ปี 2561 ปี2560 ปี2559 บทความปี
2561
บทความปี
2560
บทความปี
2559
0125-1643 วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services 94 70 69 0 4 10

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2561

จำนวนครั้งที่บทความปี 2559 และ 2560 ถูกอ้างอิงในปี 2561 = 10 + 4 = 14

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2559 และ 2560 = 69 + 70 = 139

Thai Journal Impact Factors = 14 / 139 = 0.101