รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร / Journal of Thai Rehabilitation Medicine
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
2630-0184 เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร / Journal of Thai Rehabilitation Medicine 18 17 17 3 2 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 3 + 2 = 5

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 17 + 17 = 34

Thai Journal Impact Factors = 5 / 34 = 0.147

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงเวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ทั้งหมด 42 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 72 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารเวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
72
6
4
6
8
2
0
2
0
2
8
34
1
เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร / Journal of Thai Rehabilitation Medicine
9
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
5
2
เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร / Journal of Thai Rehabilitation Medicine
9
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
5
3
จุฬาลงกรณ์เวชสาร / Chulalongkorn Medical Journal
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
จุฬาลงกรณ์เวชสาร / Chulalongkorn Medical Journal
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
5
วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11 / Region 11 Medical Journal
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
6
วารสารควบคุมโรค / Disease Control Journal
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) / Journal of Srinakharinwirot University
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
8
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) / APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY)
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
9
วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11 / Region 11 Medical Journal
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
10
วารสารควบคุมโรค / Disease Control Journal
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) / Journal of Srinakharinwirot University
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
12
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) / APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY)
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
13
วารสารพยาบาล / Thai Journal of Nursing
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
14
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
15
รามาธิบดีเวชสาร / Ramathibodi Medical Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
พยาบาลสาร / Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
17
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanagarind Journal of Nursing
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
18
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด / Journal of Medical Technology and Physical Therapy
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
19
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
วารสารพัฒนาสังคม / Journal of Social Development
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
21
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
22
วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ / Journal of Charoenkrung Pracharak Hospital
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
23
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
24
เชียงรายเวชสาร / Chiangrai Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
25
บูรพาเวชสาร / Burapha Journal of Medicine
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
26
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
27
Journal of Associated Medical Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
28
วารสารพยาบาล / Thai Journal of Nursing
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
29
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
30
รามาธิบดีเวชสาร / Ramathibodi Medical Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
พยาบาลสาร / Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
32
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanagarind Journal of Nursing
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
33
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด / Journal of Medical Technology and Physical Therapy
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
34
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
วารสารพัฒนาสังคม / Journal of Social Development
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
36
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
37
วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ / Journal of Charoenkrung Pracharak Hospital
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
38
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
39
เชียงรายเวชสาร / Chiangrai Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
40
บูรพาเวชสาร / Burapha Journal of Medicine
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
41
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
42
Journal of Associated Medical Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1