รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Siriraj Medical Journal / Siriraj Medical Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
2629-995X Siriraj Medical Journal / Siriraj Medical Journal 69 64 51 1 2 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 3 + 2 = 5

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 51 + 64 = 115

Thai Journal Impact Factors = 5 / 115 = 0.043

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงSiriraj Medical Journal ทั้งหมด 36 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 60 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารSiriraj Medical Journal ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
60
1
2
3
2
1
3
4
2
0
1
41
1
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
8
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
4
2
สารศิริราช / Siriraj Hospital Gazette
5
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
2
3
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
5
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
3
4
วารสารกุมารเวชศาสตร์ / Thai Journal of Pediatrics
3
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
5
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
6
พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
7
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
8
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
9
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก / Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
10
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
11
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
12
Songklanakarin Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
13
รามาธิบดีเวชสาร / Ramathibodi Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
14
พยาบาลสาร / Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
15
จุฬาลงกรณ์เวชสาร / Chulalongkorn Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
16
วารสารแพทย์เขต 4-5 / Region 4-5 Medical Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanagarind Journal of Nursing
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
18
วารสารสวนปรุง / Bulletin of Suanprung
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
19
Journal of Health Research
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
20
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
21
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
22
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
23
Bulletin of Health, Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
24
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย / Journal of Mental Health of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
25
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ / Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
26
Walailak Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
27
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
28
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา / Journal of Public Health and Development
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
29
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
30
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU Journal for Public Health Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
31
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / SDU Research Journal Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
32
เชียงรายเวชสาร / Chiangrai Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
33
Outbreak, Surveillance and Investigation Reports
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
34
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
35
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
36
วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย / Journal of Thai Interdisciplinary Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1