รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
2586-9531 วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal 79 66 66 0 9 15

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 15 + 9 = 24

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 66 + 66 = 132

Thai Journal Impact Factors = 24 / 132 = 0.182

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิทยาศาสตร์ มข. ทั้งหมด 72 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 140 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิทยาศาสตร์ มข. ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
140
0
18
30
20
26
20
2
2
2
4
16
1
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
14
0
2
4
3
2
1
0
0
0
2
0
2
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
14
0
2
4
3
2
1
0
0
0
2
0
3
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
12
0
1
4
3
2
0
0
0
0
0
2
4
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
12
0
1
4
3
2
0
0
0
0
0
2
5
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง / Journal of Fisheries Technology Research
3
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
6
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง / Journal of Fisheries Technology Research
3
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
7
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
8
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า / King Mongkuts Agricultural Journal
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
9
Thammasat International Journal of Science and Technology
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ / Advanced Science Journal
2
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
11
วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น / Koch Cha Sarn Journal of Science
2
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
12
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) / Journal of Srinakharinwirot University
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
13
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร / RMUTP Research Journal
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
14
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / VRU Research and Development Journal Science and Technology
2
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
15
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
16
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า / King Mongkuts Agricultural Journal
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
17
Thammasat International Journal of Science and Technology
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
18
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ / Advanced Science Journal
2
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
19
วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น / Koch Cha Sarn Journal of Science
2
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
20
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) / Journal of Srinakharinwirot University
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
21
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร / RMUTP Research Journal
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
22
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / VRU Research and Development Journal Science and Technology
2
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
23
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร / Agricultural Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
24
แก่นเกษตร / Khon Kaen Agriculture Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
25
Chiang Mai Journal of Science
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
26
Journal of Fisheries and Environment
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
27
วารสารคหเศรษฐศาสตร์ / Journal of Home Economics
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
28
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) / Journal of Srinakharinwirot Research and Development
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
29
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / The Journal of King Mongkuts University of Technology North Bangkok
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
30
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
32
Tropical Natural History
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
33
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
34
วารสารเกษตรพระวรุณ / Prawarun Agricultural Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
35
วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี / The Science Journal of Phetchaburi Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
36
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
37
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / The Journal of Industrial Technology
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
38
วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร / Naresuan University Engineering Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
39
เทพสตรี I-TECH / Journal of Industrial Technology
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
40
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
41
วารสารปัญญาภิวัฒน์ / Panyapiwat Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
42
วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท / AEE-T Journal of Environmental Education
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
43
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี / Science and Technology RMUTT Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
44
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
45
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / The Journal of Industrial Technology : Suan Sunandha Rajabhat University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
46
สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) / The Golden Teak : Science and Technology Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47
Science and Technology Asia
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร / Agricultural Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
49
แก่นเกษตร / Khon Kaen Agriculture Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
50
Chiang Mai Journal of Science
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
51
Journal of Fisheries and Environment
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
52
วารสารคหเศรษฐศาสตร์ / Journal of Home Economics
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
53
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) / Journal of Srinakharinwirot Research and Development
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
54
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / The Journal of King Mongkuts University of Technology North Bangkok
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
55
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
57
Tropical Natural History
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
58
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
59
วารสารเกษตรพระวรุณ / Prawarun Agricultural Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
60
วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี / The Science Journal of Phetchaburi Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
61
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
62
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / The Journal of Industrial Technology
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
63
วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร / Naresuan University Engineering Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
64
เทพสตรี I-TECH / Journal of Industrial Technology
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
65
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
66
วารสารปัญญาภิวัฒน์ / Panyapiwat Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
67
วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท / AEE-T Journal of Environmental Education
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
68
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี / Science and Technology RMUTT Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
69
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
70
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / The Journal of Industrial Technology : Suan Sunandha Rajabhat University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
71
สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) / The Golden Teak : Science and Technology Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72
Science and Technology Asia
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0