รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Pharmaceutical Sciences Asia / Pharmaceutical Sciences Asia
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
2586-8195 Pharmaceutical Sciences Asia / Pharmaceutical Sciences Asia 21 24 24 0 0 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 0 + 0 = 0

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 24 + 24 = 48

Thai Journal Impact Factors = 0 / 48 = 0

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงPharmaceutical Sciences Asia ทั้งหมด 6 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 6 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารPharmaceutical Sciences Asia ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
6
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
3
1
แก่นเกษตร / Khon Kaen Agriculture Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
3
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล / Mahidol Dental Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
ScienceAsia
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
5
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
6
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน / Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0