รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Asia-Pacific Journal of Science and Technology / Asia-Pacific Journal of Science and Technology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
2539-6293 Asia-Pacific Journal of Science and Technology / Asia-Pacific Journal of Science and Technology 40 75 40 1 1 7

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 7 + 1 = 8

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 40 + 75 = 115

Thai Journal Impact Factors = 8 / 115 = 0.07

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงAsia-Pacific Journal of Science and Technology ทั้งหมด 42 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 63 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารAsia-Pacific Journal of Science and Technology ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
63
1
1
5
8
8
10
14
7
2
1
6
1
วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น / Journal of the Office of DPC 7 Khon Kaen
4
0
0
2
0
1
0
1
0
0
0
0
2
Songklanakarin Journal of Science and Technology
3
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
3
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
3
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
4
วารสาร มทร.อีสาน / RMUTI Journal
3
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
5
วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. / UBU Engineering Journal
3
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
6
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Community Health Development Quarterly Khon Kaen University
3
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
7
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
8
วิศวกรรมสาร มก. / Kasetsart Engineering Journal
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
9
วารสารทันตาภิบาล / Thai Dental Nurse Journal
2
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
10
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม / Thailand Journal of Health Promotion and Environmental
2
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
11
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Journal of education : Faculty of Education : Srinakharinwirot University
2
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
12
International Journal of Agricultural Technology
2
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
13
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
14
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU Journal for Public Health Research
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
15
วชิรเวชสาร / Vajira Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
16
วารสารโรคมะเร็ง / Thai Cancer Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
17
The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
18
เวชชสารสัตวแพทย์ / The Thai Journal of Veterinary Medicine
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า / King Mongkuts Agricultural Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
20
วารสารพิษวิทยาไทย / Thai Journal of Toxicology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
21
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) / Journal of Srinakharinwirot Research and Development
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
22
วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. / KKU. Veterinary Journal
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Naresuan University Journal: Science and Technology
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
24
Suranaree Journal of Science and Technology
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
25
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
26
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
27
วารสารหาดใหญ่วิชาการ / Hatyai Academic Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
28
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. / STOU Education journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
29
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
30
Science, Engineering and Health Studies
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
31
ครุศาสตร์สาร
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
32
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
33
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย / Kasalongkham Research Journal Chiangrai Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
34
ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Surin
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
35
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย / Silpakorn Educational Research Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
36
วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ / Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
37
Thai Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
38
วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม / Electronic Journal of Open and Distance Innovative Learning (e-JODIL)
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
39
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
40
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ / Songklanakarin Journal of Plant Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
41
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ / Area Based Development Research Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
42
Current Applied Science and Technology Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0