รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Journal of Associated Medical Sciences / Journal of Associated Medical Sciences
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
2539-6056 Journal of Associated Medical Sciences / Journal of Associated Medical Sciences 62 36 23 2 11 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 3 + 11 = 14

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 23 + 36 = 59

Thai Journal Impact Factors = 14 / 59 = 0.237

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงJournal of Associated Medical Sciences ทั้งหมด 2 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 2 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารJournal of Associated Medical Sciences ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Journal of Associated Medical Sciences
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0