รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Agriculture and Natural Resources / Agriculture and Natural Resources
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
2468-1458 Agriculture and Natural Resources / Agriculture and Natural Resources 80 78 95 0 3 7

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 7 + 3 = 10

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 95 + 78 = 173

Thai Journal Impact Factors = 10 / 173 = 0.058

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงAgriculture and Natural Resources ทั้งหมด 37 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 89 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารAgriculture and Natural Resources ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
89
0
3
7
3
8
2
4
10
12
10
30
1
Agriculture and Natural Resources
20
0
1
2
1
1
1
1
2
4
2
5
2
แก่นเกษตร / Khon Kaen Agriculture Journal
5
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
3
3
Walailak Journal of Science and Technology
5
0
0
0
0
3
0
0
1
0
0
1
4
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
5
Chiang Mai Journal of Science
4
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
2
6
Songklanakarin Journal of Science and Technology
4
0
0
2
0
1
0
0
0
1
0
0
7
International Journal of Agricultural Technology
3
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
8
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง / Journal of Fisheries Technology Research
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
9
Current Applied Science and Technology Journal
3
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
10
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
11
เวชชสารสัตวแพทย์ / The Thai Journal of Veterinary Medicine
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
12
Engineering Journal
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
13
วารสารวิชาการเกษตร / Thai Agricultural Research Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
14
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า / King Mongkuts Agricultural Journal
2
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
15
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Naresuan University Journal: Science and Technology
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
16
ScienceAsia
2
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
17
Outbreak, Surveillance and Investigation Reports
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
18
King Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
19
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร / Agricultural Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
20
วารสารราชบัณฑิตยสภา / The Journal of The Royal Society of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
21
วารสารเกษตร / Journal of Agriculture
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
22
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี / Journal of Engineering, RMUTT
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
23
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
24
เชียงใหม่สัตวแพทยสาร / Chiang Mai Veterinary Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
25
Environment and Natural Resources Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
26
NU. International Journal of Science
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
27
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
28
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Research Journal Phranakhon Rajabhat : Science and Technology
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
29
Science, Engineering and Health Studies
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
30
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย / Thai Journal of Botany
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
31
Rangsit Journal of Arts and Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
32
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี / Science and Technology RMUTT Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
33
วารสารวิชาการปทุมวัน / Pathumwan Academic Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34
Food and Applied Bioscience Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
35
Applied Environmental Research
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
36
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / VRU Research and Development Journal Science and Technology
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / The Journal of Industrial Technology : Suan Sunandha Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1