รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
King Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology / King Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
2465-4531 King Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology / King Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology 32 32 32 0 6 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 0 + 6 = 6

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 32 + 32 = 64

Thai Journal Impact Factors = 6 / 64 = 0.094

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงKing Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology ทั้งหมด 1 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 9 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารKing Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
9
0
6
0
3
0
0
0
0
0
0
0
1
King Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology
9
0
6
0
3
0
0
0
0
0
0
0