รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย / Journal of Thai Interdisciplinary Research
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
2465-3837 วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย / Journal of Thai Interdisciplinary Research 54 47 26 2 3 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 1 + 3 = 4

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 26 + 47 = 73

Thai Journal Impact Factors = 4 / 73 = 0.055

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิจัยสหวิทยาการไทย ทั้งหมด 4 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 8 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิจัยสหวิทยาการไทย ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
8
2
3
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย / Journal of Thai Interdisciplinary Research
5
2
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
International Journal of the Computer, The Internet and Management
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต / KASEM BUNDIT ENGINEERING JOURNAL
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Thai Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1