รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย / Thai Journal of Nursing and Midwifery Practice
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
2408-1280 วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย / Thai Journal of Nursing and Midwifery Practice 13 13 15 2 0 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 1 + 0 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 15 + 13 = 28

Thai Journal Impact Factors = 1 / 28 = 0.036

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย ทั้งหมด 3 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 4 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
4
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
2
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย / Thai Journal of Nursing and Midwifery Practice
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0