รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University / Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
2408-1248 Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University / Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University 51 82 18 4 24 16

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 16 + 24 = 40

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 18 + 82 = 100

Thai Journal Impact Factors = 40 / 100 = 0.4

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงVeridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University ทั้งหมด 19 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 56 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารVeridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
56
4
24
16
12
0
0
0
0
0
0
0
1
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
32
3
14
9
6
0
0
0
0
0
0
0
2
Veridian E-Journal, Silpakorn University
3
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
2
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช / Wichcha Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
International Journal of the Computer, The Internet and Management
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา / The Office of Disease Prevention and Control 9th Nakhon Ratchasima Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
12
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ / Thaksin University Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ / Information Technology Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
15
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) / KKU Research Journal (Graduate Studies)
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
16
วารสาร มทร.อีสาน / RMUTI Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
17
เชียงรายเวชสาร / Chiangrai Medical Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
18
วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา / Burapha Journal of Business Management
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
วารสารวิชาการ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม / Journal of Information Technology Management and Innovation
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0