รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
2408-1051 วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health 87 46 23 18 57 31

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 31 + 57 = 88

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 23 + 46 = 69

Thai Journal Impact Factors = 88 / 69 = 1.275

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ ทั้งหมด 46 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 114 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
114
18
57
31
8
0
0
0
0
0
0
0
1
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
40
7
20
11
2
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
5
0
1
4
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
5
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
4
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
4
0
0
3
1
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
3
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ / Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal
3
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
3
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
3
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย / Thai Red Cross Nursing Journal
3
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11 / Region 11 Medical Journal
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
12
วารสารทันตาภิบาล / Thai Dental Nurse Journal
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
14
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
15
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร / Journal of MCU Peace studies
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
17
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. / KMUTT Research and Development Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี / Chonburi Hospital Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
19
พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า / The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ / Medical Journal of Srisaket Surin Buriram Hospitals
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
Suranaree Journal of Science and Technology
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
26
วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา / The Office of Disease Prevention and Control 9th Nakhon Ratchasima Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
วารสาร มฉก.วิชาการ / HCU Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Journal of education : Faculty of Education : Srinakharinwirot University
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
วารสารควบคุมโรค / Disease Control Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ / Journal of Behavioral Science
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม / Mahasarakham Hospital Journal
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
Journal of Global Business Review
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34
HRi : Journal of Human Resource intelligence
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ / Journal of Safety and Health
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ / Journal of graduate studies Valaya Alongkorn Rajabhat University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
37
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) / KKU Research Journal (Graduate Studies)
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
39
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย / Kasalongkham Research Journal Chiangrai Rajabhat University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
40
เชียงรายเวชสาร / Chiangrai Medical Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
41
วารสารวิชาการนายเรืออากาศ / RTAFA Journal of Science and Technology
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
42
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) / APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY)
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Community Health Development Quarterly Khon Kaen University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
44
วารสารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / Songklanakarin Dental Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45
วารสารวิชาการ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม / Journal of Information Technology Management and Innovation
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต / Journal of Community Development and Life Quality
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0