รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ / Songklanakarin Journal of Plant Science
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
2351-0846 วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ / Songklanakarin Journal of Plant Science 49 37 33 1 1 5

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 5 + 1 = 6

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 33 + 37 = 70

Thai Journal Impact Factors = 6 / 70 = 0.086

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ ทั้งหมด 10 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 15 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
15
1
1
5
8
0
0
0
0
0
0
0
1
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ / Songklanakarin Journal of Plant Science
4
0
0
1
3
0
0
0
0
0
0
0
2
แก่นเกษตร / Khon Kaen Agriculture Journal
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช / Wichcha Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ / Thaksin University Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / SDU Research Journal Science and Technology
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย / Thai Journal of Botany
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารวิชาการปทุมวัน / Pathumwan Academic Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0