รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
2351-0781 วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal 150 59 43 5 17 8

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 8 + 17 = 25

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 43 + 59 = 102

Thai Journal Impact Factors = 25 / 102 = 0.245

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ทั้งหมด 41 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 105 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
105
5
17
8
9
13
26
7
8
5
3
4
1
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
47
3
10
7
2
4
10
1
1
4
3
2
2
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า / King Mongkuts Agricultural Journal
4
0
0
0
0
2
0
0
2
0
0
0
3
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University
4
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
4
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
4
0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
1
5
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
4
0
0
0
1
0
2
0
1
0
0
0
6
วิศวสารลาดกระบัง / Ladkrabang Engineering Journal
3
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
7
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
3
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
8
Thammasat International Journal of Science and Technology
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
10
แก่นเกษตร / Khon Kaen Agriculture Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
11
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
12
วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช / Wichcha Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
13
Chiang Mai Journal of Science
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
14
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. / KMUTT Research and Development Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. / Journal of The Faculty of Architecture King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
16
Engineering Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
17
วิศวกรรมสาร มก. / Kasetsart Engineering Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
18
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / The Journal of King Mongkuts University of Technology North Bangkok
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
19
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
20
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Naresuan University Journal: Science and Technology
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
21
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Medicine and Health Sciences
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
22
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ / Thaksin University Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
23
วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ / The Journal of Applied Science
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น / Koch Cha Sarn Journal of Science
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
อินทนิลทักษิณสาร / Inthaninthaksin Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
26
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Srinakharinwirot Engineering Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
27
วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร / Naresuan University Engineering Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
28
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง / Journal of Fisheries Technology Research
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
Maejo International Journal of Science and Technology
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
30
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU Journal for Public Health Research
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
31
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / SDU Research Journal Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
32
Veridian E-Journal, Silpakorn University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
33
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
34
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี / Science and Technology RMUTT Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
36
วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต / KASEM BUNDIT ENGINEERING JOURNAL
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
37
Thai Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
38
Applied Environmental Research
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
39
สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) / The Golden Teak : Science and Technology Journal
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ / SCIENCE AND TECHNOLOGY NAKHON SAWAN RAJABHAT UNIVERSITY JOURNAL
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
41
วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย / Journal of Thai Interdisciplinary Research
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0