รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
2351-0358 วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care 98 90 82 13 43 46

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 46 + 43 = 89

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 82 + 90 = 172

Thai Journal Impact Factors = 89 / 172 = 0.517

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ทั้งหมด 57 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 240 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
240
13
43
46
42
27
43
15
1
8
1
1
1
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
116
8
31
24
24
8
10
6
0
4
0
1
2
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
9
0
1
3
0
0
5
0
0
0
0
0
3
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
6
0
3
1
0
0
0
1
0
1
0
0
4
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก / Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing
6
0
0
0
1
1
2
2
0
0
0
0
5
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
6
0
0
3
1
1
1
0
0
0
0
0
6
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
4
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
4
0
0
0
0
1
2
0
0
0
1
0
8
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย / Thai Red Cross Nursing Journal
4
0
0
2
1
1
0
0
0
0
0
0
9
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services
3
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
10
พยาบาลสาร / Nursing Journal
3
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
11
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
3
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
12
พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal
3
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
13
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanagarind Journal of Nursing
3
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
14
วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11 / Region 11 Medical Journal
3
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
15
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
3
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
16
วารสาร มฉก.วิชาการ / HCU Journal
3
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
17
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
3
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
18
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
3
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
19
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
3
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
20
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Community Health Development Quarterly Khon Kaen University
3
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
21
วารสารพยาบาล / Thai Journal of Nursing
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ / Medical Journal of Srisaket Surin Buriram Hospitals
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
23
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
24
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
25
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
2
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
26
วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา / The Office of Disease Prevention and Control 9th Nakhon Ratchasima Journal
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
27
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ / Thaksin University Journal
2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
28
วชิรสารการพยาบาล / Vajira Nursing Journal
2
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
29
วารสารพยาบาลตำรวจ / Journal of the Police Nurses
2
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
30
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
2
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
31
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) / APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY)
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
32
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ / The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
33
วารสารแพทย์เขต 4-5 / Region 4-5 Medical Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
34
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า / The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
35
วิศวกรรมสาร มก. / Kasetsart Engineering Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
36
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
37
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
38
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
39
วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น / Journal of the Office of DPC 7 Khon Kaen
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
40
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
41
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
42
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ / Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
44
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม / Journal of Nursing Siam University
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45
วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม / Mahasarakham Hospital Journal
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46
วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ / Journal of Charoenkrung Pracharak Hospital
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
47
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
48
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Research Journal Phranakhon Rajabhat : Science and Technology
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
49
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU Journal for Public Health Research
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Surin
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
51
Pacific Rim International Journal of Nursing Research
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
52
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร / Journal of MCU Peace studies
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
53
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / VRU Research and Development Journal Humanities and Social Science
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
54
วารสาร มทร อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / RMUTI Journal Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
55
วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย / Thai Journal of Nursing and Midwifery Practice
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
56
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ / Area Based Development Research Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
57
Journal of Associated Medical Sciences
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0