รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
บูรพาเวชสาร / Burapha Journal of Medicine
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
2350-9996 บูรพาเวชสาร / Burapha Journal of Medicine 5 8 10 0 0 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 2 + 0 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 10 + 8 = 18

Thai Journal Impact Factors = 2 / 18 = 0.111

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงบูรพาเวชสาร ทั้งหมด 2 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 2 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารบูรพาเวชสาร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Journal of Health Research
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด / Journal of Medical Technology and Physical Therapy
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0