รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย / Thailand Concrete Association Journal, TCA Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
2350-9260 วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย / Thailand Concrete Association Journal, TCA Journal 8 9 8 0 0 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 1 + 0 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 8 + 9 = 17

Thai Journal Impact Factors = 1 / 17 = 0.059

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ทั้งหมด 1 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 3 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
3
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
1
วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย / Thailand Concrete Association Journal, TCA Journal
3
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0