รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน / Thai Journal of Operations Research :TJOR
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
2287-0210 วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน / Thai Journal of Operations Research :TJOR 11 8 9 0 0 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 2 + 0 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 9 + 8 = 17

Thai Journal Impact Factors = 2 / 17 = 0.118

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน ทั้งหมด 2 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 2 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
วิศวสารลาดกระบัง / Ladkrabang Engineering Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต / KASEM BUNDIT ENGINEERING JOURNAL
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0