รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Community Health Development Quarterly Khon Kaen University
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
2287-0075 วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Community Health Development Quarterly Khon Kaen University 40 40 40 1 7 14

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 14 + 7 = 21

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 40 + 40 = 80

Thai Journal Impact Factors = 21 / 80 = 0.263

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งหมด 28 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 42 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
42
1
7
14
16
4
0
0
0
0
0
0
1
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Community Health Development Quarterly Khon Kaen University
7
1
0
2
4
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
4
0
1
1
2
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
3
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11 / Region 11 Medical Journal
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต / Journal of Community Development and Life Quality
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารสุขศึกษา / Journal of Health Education
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารแพทย์เขต 4-5 / Region 4-5 Medical Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
9
พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
10
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
12
วารสารกุมารเวชศาสตร์ / Thai Journal of Pediatrics
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา / Nursing Public Health and Education Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
15
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
16
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University of Thailand Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
17
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ / Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
18
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม / Journal of Education and Social Development
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
19
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
20
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ / Journal of Safety and Health
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
21
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / Rajabhat Maha Sarakham University Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
22
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
23
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU Journal for Public Health Research
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
24
Veridian E-Journal, Silpakorn University
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย / Thai Red Cross Nursing Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
26
วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย / Journal of Preventive Medicine Association of Thailand
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
27
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
28
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0