รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ / RMUTSB ACADEMIC JOURNAL
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
2286-9638 วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ / RMUTSB ACADEMIC JOURNAL 20 20 20 0 1 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 3 + 1 = 4

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 20 + 20 = 40

Thai Journal Impact Factors = 4 / 40 = 0.1

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ ทั้งหมด 4 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 5 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
5
0
1
3
0
1
0
0
0
0
0
0
1
วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ / RMUTSB ACADEMIC JOURNAL
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / The Journal of King Mongkuts University of Technology North Bangkok
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
มนุษยศาสตร์สาร / Journal of Human Sciences
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
4
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Research Journal Phranakhon Rajabhat : Science and Technology
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0