รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Thai Journal of Science and Technology / Thai Journal of Science and Technology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
2286-7333 Thai Journal of Science and Technology / Thai Journal of Science and Technology 40 30 30 15 15 4

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 4 + 15 = 19

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 30 + 30 = 60

Thai Journal Impact Factors = 19 / 60 = 0.317

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงThai Journal of Science and Technology ทั้งหมด 16 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 89 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารThai Journal of Science and Technology ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
89
15
15
4
34
4
17
0
0
0
0
0
1
Thai Journal of Science and Technology
52
13
6
1
21
2
9
0
0
0
0
0
2
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
8
2
2
0
2
0
2
0
0
0
0
0
3
Thammasat International Journal of Science and Technology
7
0
2
0
4
0
1
0
0
0
0
0
4
Science and Technology Asia
7
0
2
0
4
0
1
0
0
0
0
0
5
วารสารวิชาการปทุมวัน / Pathumwan Academic Journal
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
6
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
7
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ / Songklanakarin Journal of Plant Science
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร / Agricultural Science Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า / King Mongkuts Agricultural Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารเกษตร / Journal of Agriculture
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. / KKU. Veterinary Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Naresuan University Journal: Science and Technology
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) / Journal of Srinakharinwirot University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
14
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
15
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Health Science Research
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
16
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ / Humanities and Social Sciences Review
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0