รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
2286-6175 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology 67 72 59 2 2 8

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 8 + 2 = 10

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 59 + 72 = 131

Thai Journal Impact Factors = 10 / 131 = 0.076

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งหมด 26 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 41 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
41
2
2
8
8
10
6
4
1
0
0
0
1
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / EAU Heritage Journal Science and Technology
12
0
1
4
2
1
1
3
0
0
0
0
2
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
3
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
3
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Naresuan University Journal: Science and Technology
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
4
วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Journal of Education Khon Kaen University (Graduate Studies Research)
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารแพทย์นาวี / Royal Thai Navy Medical Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
6
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanagarind Journal of Nursing
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
7
วารสารสุทธิปริทัศน์ / Suthiparithat Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / The Journal of King Mongkuts University of Technology North Bangkok
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
9
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / Journal of Phrapokklao Nursing College
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร / Journal of Sakon Nakhon Hospital
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
11
วารสาร มฉก.วิชาการ / HCU Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
12
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม / Journal of Nursing Siam University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
13
วารสารสหศาสตร์ / Journal of Sahasat
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
14
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา / Research Methodology and Cognitive Science
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
15
วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น / Koch Cha Sarn Journal of Science
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
16
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Srinakharinwirot Engineering Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
17
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ / Journal of Safety and Health
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
18
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / Rajabhat Maha Sarakham University Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
19
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร / RMUTP Research Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
20
ครุศาสตร์สาร
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
21
เวชบันทึกศิริราช / Siriraj Medical Bulletin
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
22
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
23
Veridian E-Journal, Silpakorn University
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ / Valaya Alongkorn Review
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
25
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร / Journal of MCU Peace studies
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
26
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0