รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาการปทุมวัน / Pathumwan Academic Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2560
issn ชื่อวารสาร ปี 2560 ปี2559 ปี2558 บทความปี
2560
บทความปี
2559
บทความปี
2558
2229-1636 วารสารวิชาการปทุมวัน / Pathumwan Academic Journal 6 17 17 0 3 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2560

จำนวนครั้งที่บทความปี 2558 และ 2559 ถูกอ้างอิงในปี 2560 = 1 + 3 = 4

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2558 และ 2559 = 17 + 17 = 34

Thai Journal Impact Factors = 4 / 34 = 0.118

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิชาการปทุมวัน ทั้งหมด 9 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 9 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิชาการปทุมวัน ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2560
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
The Rest
All Journal
9
0
3
1
0
1
3
1
0
0
0
0
1
วารสารภาษาปริทัศน์ / Pasaa Paritat Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / ACADEMIC SERVICES JOURNAL, PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
3
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Naresuan University Journal: Science and Technology
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต / BUABANDIT JOURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISITRATION
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
5
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
6
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น / FEU academic review
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / Industry Technology Lampang Rajabhat University
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร / Academic Journal Phranakhon Rajabhat University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
9
วารสารวิชาการปทุมวัน / Pathumwan Academic Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0